A further step

Image

Used to be extremely confused as standing at the crossroad: Each road will lead me to a different future of mine. And I can’t be greedy this time to choose both. I had to pick up one and put down the other.

After a few days making the decision, it was hard not to go a safe and potential road to be a management trainee (With high starting salary and really good career path development program. I don’t feel any regret. I chose to go on the road with many potential in the future, an environment for me to freely do whatever I want, be whoever I want to be, more risks but widen vision, more colorful in my life and more global opportunities.

23yo! Why do you have to hold yourself back, my friend 🙂

I’m gonna have one further step. Really really further. Because I have a long leg, you know. Hehe.

(Vietnamese)

Từng khá rối vì đứng giữa hai ngã rẻ rất tốt. Mỗi hướng sẽ đưa mình đến một cuộc sống tương lai khác nhau. Chỉ có thể chọn 1 và từ bỏ 1.

Vài ngày sau khi quyết định từ bỏ con đường làm quản trị viên tập sự (một con đường có thể gọi là khá tốt với lương khởi điểm khá cao, chương trình phát triển sự nghiệp triển vọng) để đến với con đường sẽ nhiều ngả nhánh triển vọng sau này, một môi trường mới để tự vùng vẫy tự do, thêm risks nhưng cũng mở rộng tầm nhìn, cuộc sống thêm màu sắc và nhiều cơ hội quốc tế. Đến giờ, mình không hối tiếc bởi mình đã lắng nghe nhiều ý kiến và tự mình phân tích những gì bản thân mình ưu tiên, những gì mình muốn thử sức, muốn làm trong cuộc sống của bản thân.

Tuổi 23! Có gì phải ngại nhỉ. Hehe

Sẽ thêm một bước đi mới. Và sẽ bước rất xa. bởi vì chân mình dài mà. Kaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: