Fitness

Với đam mê và công việc về mảng Fitness và Healthy Lifestyle, Hubert chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm về lĩnh vực này:

Các bộ môn/lớp thể thao:

Chương trình Huấn Luyện Viên Quốc Tế

Phần I. Giới thiệu

Chương 1. Vai trò và công việc của Huấn luyện viên cá nhân

 

%d bloggers like this: